nasi sponsorzy:  

Sobota, 31 Lipca, 2021

 
  strona główna galerie zdjeć rozkład zajęć prace domowe rejestracja kontakt sponsorzy
 
 
 
O Nas  
Statut Szkoły  
Regulamin Ucznia  
Regulamin Nauczyciela

R E G U L A M I N    N A U C Z Y C I E L A 

 

REGULAMIN NAUCZYCIELA
POLSKIEJ SZKOŁY w Clifton , NJ
 1. Nauczyciel to osoba wykwalifikowana w przekazywaniu wiedzy z zakresu j?zyka polskiego, historii, geografii oraz tradycji i kultury narodowej.

 2. Nauczyciel zobowi?zany jest do:
  • krzewienia patriotyzmu i wychowania uczniw w duchu narodowym i spo?ecznym
  • zapoznania si? z programem nauczania przydzielonej klasy oraz realizacji tego programu w oparciu o aktualne podr?czniki i dodatkowe materia?y nauczania. Dokonywanie zmian w programie powinno by? konsultowane z Dyrekcj? Szko?y
  • systematycznego prowadzenia dziennika lekcyjnego
  • wystawienia sprawiedliwej oceny uczniowi adekwatnej do zdolno?ci, zaawansowania i pilno?ci
  • przybycia do szko?y 15 minut przed rozpocz?ciem zaj??
  • utrzymania dyscypliny i porz?dku oraz ponoszenia odpowiedzialno?ci za uczniw w klasie i podczas przerwy
  • uczestniczenia w przygotowaniu dodatkowych imprez szkolnych podczas zaj?? na terenie szko?y
  • utrzymaniu odpowiedniego kontaktu z rodzicami
  • udzia?u w zebraniach nauczycielskich (pierwsza sobota miesi?ca)


 3. Nauczyciel powinien wzi??? udzia? w nast?puj?cych imprezach szkolnych:
  • Podniesienie polskiej flagi, Clifton, NJ (pi?tek) lub Parada Pu?askiego, Nowy Jork, NY (niedziela)
  • Halloween - Bal Przebiera?cw, Passaic, NJ (niedziela)
  • Gwiazdka Szkolna, Passaic, NJ (niedziela)


 4. Nauczyciel powinien pomc w organizacji Dorocznego Balu Karnawa?owego Polskiej Szko?y w Clifton, NJ i wzi?? w nim udzia?. Koszt biletu wst?pu na bal ponosi nauczyciel.

 5. Nauczyciel zobowi?zany jest do powiadomienia Dyrekcji Szko?y, z miesi?cznym wyprzedzeniem, o planowanym urlopie i dostarczenia nauczycielowi zast?puj?cemu dziennika, konspektu lekcji i podr?cznikw szkolnych danej klasy przynajmniej na tydzie? przed nieobecno?ci?.
 6. Regulamin Nauczyciela aktualny na rok szkolny 2019/2020