nasi sponsorzy:  

Sobota, 31 Lipca, 2021

 
  strona główna galerie zdjeć rozkład zajęć prace domowe rejestracja kontakt sponsorzy
 
 
 
O Nas  
Statut Szkoły  
Regulamin Ucznia  
Regulamin Nauczyciela

R E G U L A M I N    U C Z N I A 

 

REGULAMIN UCZNIA
POLSKIEJ SZKOŁY w Clifton, NJ
  1. Uczniowie nie mog? samowolnie opuszcza? budynku szkolnego w czasie zaj??. Samodzielne opuszczenie szko?y po zako?czeniu zaj?? jest mo?liwe tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Rodzicw z?oonego nauczycielowi klasy.

  2. Ubezpieczenie szkolne obowi?zuje tylko w obr?bie budynku szkolnego. Za bezpiecze?stwo dziecka w drodze do szko?y i ze szko?y odpowiedzialno?? ponosz? Rodzice.

  3. Inni uczniowie bior?cy udzia? w zaj?ciach nadobowi?zkowych organizowanych przez Szko?? podlegaj? temu regulaminowi.  4. Clifton, 18 września 2004 roku

    Regulamin Ucznia aktualny na rok szkolny 2019/2020