nasi sponsorzy:  

Sobota, 23 Marca, 2019

 
  strona główna galerie zdjeć rozkład zajęć prace domowe rejestracja kontakt sponsorzy
 
 
 
O Nas  
Statut Szkoły  
Regulamin Ucznia  
Regulamin Nauczyciela

S T A T U T    S Z K O £ Y 

 

STATUT POLSKIEJ SZKO£Y
w Clifton , NJ
 1. Polska Szkoła w Clifton istnieje przy organizacji PATRON (Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Rozwoju Oświaty i Nauki). Organizacja ta jest organem opiekuńczym, odpowiedzialnym za stronę prawną, środki materialne i finansowe szkoły.

 2. Szkoła czynnie współpracuje z Komitetem Rodzicielskim wyłonionym spośród rodziców na zebraniu na początku ka¿dego roku szkolnego.

 3. Szkoła jest instytucją społeczną, niedochodową, działającą w oparciu o współpracę nauczycieli, rodziców i uczniów.

 4. Celem działalności szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz przekazywanie młodemu pokoleniu polskich tradycji kulturowych.

 5. Polska Szkoła jest członkiem Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i działalność dydaktyczną wykonuje w/g programu ramowego opracowanego przez Centralę.

 6. Osobą kierującą i odpowiedzialną za działalność dydaktyczną szkoły jest dyrektor szkoły, który wybierany jest przez Grono Pedagogiczne i zatwierdzony przez Zarząd organizacji opiekuńczej – PATRON.

 7. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za zatrudnianie nauczycieli. W przypadku zastrzeżeń co do pracy nauczyciela, dyrektor szkoły przedstawia swoje spostrzeżenia i uwagi na zebraniu Rady Pedagogicznej, która w jawnym głosowaniu podejmuje ostateczną decyzję.

 8. Nauczyciele zatrudnieni w Polskiej Szkole muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne.

 9. Nauczyciele Polskiej Szkoły są zobowiązani znać i respektować „Regulamin Nauczyciela”, który obowiązuje nauczycieli pracujących we wszystkich szkołach należących do CPSD w Ameryce.

 10. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele pracujący w Polskiej Szkole tworzą Radę Pedagogiczną odpowiedzialną za pozytywną atmosferę wychowawczą wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.

 11. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o obowiązujących podręcznikach dostosowanych do programu nauczania i imprezach szkolnych. Ustala obowiązującą skalę ocen, zasady klasyfikowania, wyróżnień i przyznawania nagród uczniom.

 12. Rada Pedagogiczna zatwierdza końcowe oceny i wyróżnienia uczniów przedstawione przez nauczycieli poszczególnych klas. 13. Clifton, 14 września 2002 roku

  Statut Szkoły aktualny na rok szkolny 2017/2018


 
 

Designed by P. Sudo

 © 2002 - 2019   PSCliftonNJ.com  All rights reserved.

927949