nasi sponsorzy:  

Sobota, 31 Lipca, 2021

 
  strona główna galerie zdjeć rozkład zajęć prace domowe rejestracja kontakt sponsorzy
 
 
 
O Nas  
Statut Szkoły  
Regulamin Ucznia  
Regulamin Nauczyciela

S T A T U T    S Z K O £ Y 

 

STATUT POLSKIEJ SZKO£Y
w Clifton , NJ
 1. Polska Szko?a w Clifton istnieje przy organizacji PATRON (Polsko-Ameryka?skie Towarzystwo Rozwoju O?wiaty i Nauki). Organizacja ta jest organem opieku?czym, odpowiedzialnym za stron? prawn?, ?rodki materialne i finansowe szko?y.

 2. Szko?a czynnie wsp?pracuje z Komitetem Rodzicielskim wy?onionym spo?rd rodzicw na zebraniu na pocz?tku ka?dego roku szkolnego.

 3. Szko?a jest instytucj? spo?eczn?, niedochodow?, dzia?aj?c? w oparciu o wsp?prac? nauczycieli, rodzicw i uczniw.

 4. Celem dzia?alno?ci szko?y jest nauka j?zyka polskiego, historii i geografii Polski oraz przekazywanie m?odemu pokoleniu polskich tradycji kulturowych.

 5. Polska Szko?a jest cz?onkiem Centrali Polskich Szk? Dokszta?caj?cych w Ameryce i dzia?alno?? dydaktyczn? wykonuje w/g programu ramowego opracowanego przez Central?.

 6. Osob? kieruj?c? i odpowiedzialn? za dzia?alno?? dydaktyczn? szko?y jest dyrektor szko?y, ktry wybierany jest przez Grono Pedagogiczne i zatwierdzony przez Zarz?d organizacji opieku?czej – PATRON.

 7. Dyrektor Szko?y jest odpowiedzialny za zatrudnianie nauczycieli. W przypadku zastrze?e? co do pracy nauczyciela, dyrektor szko?y przedstawia swoje spostrze?enia i uwagi na zebraniu Rady Pedagogicznej, ktra w jawnym g?osowaniu podejmuje ostateczn? decyzj?.

 8. Nauczyciele zatrudnieni w Polskiej Szkole musz? posiada? kwalifikacje pedagogiczne.

 9. Nauczyciele Polskiej Szko?y s? zobowi?zani zna? i respektowa? „Regulamin Nauczyciela”, ktry obowi?zuje nauczycieli pracuj?cych we wszystkich szko?ach nale??cych do CPSD w Ameryce.

 10. Dyrektor szko?y oraz nauczyciele pracuj?cy w Polskiej Szkole tworz? Rad? Pedagogiczn? odpowiedzialn? za pozytywn? atmosfer? wychowawcz? w?rd nauczycieli, rodzicw i uczniw.

 11. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje o obowi?zuj?cych podr?cznikach dostosowanych do programu nauczania i imprezach szkolnych. Ustala obowi?zuj?c? skal? ocen, zasady klasyfikowania, wyr?nie? i przyznawania nagrd uczniom.

 12. Rada Pedagogiczna zatwierdza ko?cowe oceny i wyr?nienia uczniw przedstawione przez nauczycieli poszczeglnych klas. 13. Clifton, 14 września 2002 roku

  Statut Szkoły aktualny na rok szkolny 2019/2020